Pistol (2+)

(Entry)
EntryId: n6vnpbcxsbb2vwupkgx6ys
Costs: 5 points