Champion

(Entry)
EntryId: ukziwrfbncqkfgpmdjk8vg
Costs: 10 points