Ambush

(Entry)
EntryId: fhlznjc5e9p18ufj44bp
Costs: 2 points